පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි නැගෙනහිර විල්පත වසමෙහි ප්‍රතිආශ්‍රැතිකරණ ජල පෙරණ පද්ධතියක් පසුගිය දා, එනම් 2019.08.26 දින සුභ මොහොතින් විවෘත කරන ලදී.

 

News & Events

11
Jan2021
Kachcheri

Kachcheri

sgdsahdhsafjdJFDPOFJOPDJFDSJFJFIJSFDOIH GVGFJDSGFGSDFGDSIISFI       Name Contact No...

Scroll To Top