ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 

නම

ලක්ෂිමා දිමුතු කුමාරි  

සුදුසුකම්

 

රැකියා ඉතිහාසය

2012 -2019 සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පල්ලම

2019 - මේ දක්වා - ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පල්ලම

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 

නම

 

සුදුසුකම්

 

රැකියා ඉතිහාසය

 

ගණකාධිකාරී

 

නම

දිලිනි අසංකා හේරත්

සුදුසුකම්

විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (වි‌ශේෂ), ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය අවසන් 1 වන අදියර

රැකියා ඉතිහාසය

2010 -2019 ගිණුම් සහකාර - අධිකරණ අමාත්‍යංශය

2019- මේ දක්වා - ගණකාධිකාරී , ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය , පල්ලම

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

                                                                    

නම

කේ. ටී.ප්‍රබුද්ධා රංසිමාලි

සුදුසුකම්

ශාස්ත්‍රවේදී (භූගෝල විද්‍යා විශේෂ) කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

ශාස්ත්‍රපති (ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය හා සැලසුම්කරණය ) කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

රැකියා ඉතිහාසය

2011-2013 - කළමනාකරණ සහකාර - මුදල් අමාත්‍යංශය

2013- 2014 - සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) ප්‍රා.ලේ.කා - වලල්ලාවිට

2014-2020 - සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) ප්‍රා.ලේ.කා- ආණමඩුව

2020-මේ දක්වා - සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) ප්‍රා.ලේ.කා. - පල්ලම

පරිපාලන නිලධාරි

 

නම

නම කේ.ඒස්. ජයසුන්දර   

සුදුසුකම්

අධි ශ්‍රේණි විභාගය - 2015

රැකියා ඉතිහාසය

1980-1983 - ලිපිකරු -සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය - පුත්තලම

1983-1996 - ලිපිකරු - ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව 

1996 -2013 - ප්‍රධාන ලිපිකරු - ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 

2014 -2016 අධීක්ෂණ නිලධාරී - මොටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව

2016-2019 පරිපාලන නිලධාරී - පොලිස්මේ දෙපාර්තමේන්තුව 

2020- මේ දක්වා පරිපාලන නිලධාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පල්ලම

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

 

නම

තරුෂි නිවර්තනා රත්නායක

සුදුසුකම්

විද්‍යාවේදී (සාමාන්‍ය)

රැකියා ඉතිහාසය

2011-2013 කළමනාකරන සහකාර - මහකුඹුක්කඩවල ප්‍රා.ලේ.කා

2013-2015 අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් - මහකුඹුක්කඩවල ප්‍රා.ලේ.කා

2015- මේ දක්වා අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් - මහකුඹුක්කඩවල ප්‍රා.ලේ.කා

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

 

නම

මැද්දගේ සරත් චන්ද්‍රසිරි

සුදුසුකම්

ශාස්ත්‍රවේදී ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්‍යාලය

රැකියා ඉතිහාසය

1991-2018 ග්‍රාම නිලධාරී - ප්‍රා.ලේ.කා - ආරච්චිකට්ටුව

2018- මේ දක්වා - පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී පල්ලම

 

News & Events

11
Jan2021
Kachcheri

Kachcheri

sgdsahdhsafjdJFDPOFJOPDJFDSJFJFIJSFDOIH GVGFJDSGFGSDFGDSIISFI       Name Contact No...

Scroll To Top